Propozície súťaže | Múdra príroda 2018

Šiesty ročník literárnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v SR.

Cieľ súťaže: Rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode

Poslanie súťaže: Podporiť literárnu tvorivosť mladých ľudí formou vyjadrení ich vlastných skúseností, pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode a tradičnému spôsobu života v krátkom literárnom útvare.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica

Organizácia súťaže a jej priebeh:
Vyhlásenie súťaže: 20. november 2017
Uzávierka súťaže:   16. február 2018
Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien: máj 2018

Téma súťaže: Zmena či premena?

Čisté zurčiace rieky a potoky, zelená tráva, rozkvitnuté kvety a stromy, čistý vzduch, pitná voda, či zdravé a spokojné zvieratá. Aj takýto svet si vieme predstaviť, lebo čisté životné prostredie je základným predpokladom, aby bol človek zdravý, usmiaty a veselý.  Avšak pri pohľade na našu planétu je to v súčasnosti inak: extrémne výkyvy počasia, otepľovanie, povodne, zosuvy pôdy, veterné smršte,  nadmerný hluk, či vysoké množstvo skleníkových plynov. Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život. Je však často nedoceňovaná aj napriek tomu, že zohráva najdôležitejšiu úlohu. Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu. Aby to tak bolo, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?

Cieľom tohto ročníka Múdrej prírody je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu slovného opisu, či humornej príhody, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali spomínaným katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy. Prostredníctvom literárnych diel upozorniť na dôležitú funkciu  prírody, každej zložky životného prostredia na našej planéte a vzbudiť pocit úcty, či pokory voči nej.

Súťažné kategórie:

  • autori od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis)
  • autori od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...)

Podmienky súťaže:
Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku, s uvedením mena autora, jeho veku, adresy školy,  názvu literárnej práce a žánru. Musia vyjadrovať danú tému a rešpektovať vybraný žáner. Organizátor má právo zaslanú literárnu prácu nezaradiť do hodnotenia, ak nespĺňa podmienky súťaže. Zaslaním práce do súťaže autori dávajú svoj súhlas na jej publikovanie.

Technické a organizačné podmienky:

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci II. stupňa ZŠ a študenti stredných škôl so svojimi krátkymi epickými žánrami. Maximálny rozsah jednej literárnej práce sú dve  strany formátu A4, napísané v programe Microsoft Office Word – písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, maximálne 3 600 znakov. Každá škola môže poslať do súťaže len 4 vybrané práce.

Uzávierka súťaže je 16. februára 2018. Práce prihlásené po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže.

Súťažné práce prihlasuje pedagóg prostredníctvom online formulára na mudrapriroda.sazp.sk, kde uvedie kontaktné údaje pedagóga:

meno a priezvisko, 
adresu školy,
e-mail, telefón, 
súťažnú kategóriu, 
názov práce, 
meno autora/autorky, 
jeho/jej vek a žáner.

Hodnotenie prác a slávnostné udeľovanie cien:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenujú vyhlasovatelia súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji 2018 v Banskej Bystrici. Ocenení autori budú odmenení zaujímavými cenami. Oznámenie o výsledkoch súťaže bude zaslané poštou na adresu školy.

Záverečné ustanovenia:
Rozhodnutie odbornej poroty je po odsúhlasení organizátormi neodvolateľné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje  právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, avšak nie počas konania súťaže.  Zmena alebo úprava pravidiel súťaže bude zverejnená na portáli mudrapriroda.sazp.sk

Výsledky súťaže budú zverejnené na stránkach: mudrapriroda.sazp.sk | www.chkopolana.eu | www.sazp.sk

Vyhlasovatelia súťaže

www.sop.sk